ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกันนิกา ปัญญาดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
2นางสาวมัณฑนา จำปาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง สพป.แพร่ เขต 1
3นางยุพิน อินภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 2
4นายสมพงศ์ ปิติจะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
5นางปริชาติ ตาคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
6นางจีราวรรณ ตนะวิไชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป.แพร่ เขต 1
7นางสาวธนียา สีคำยอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป.แพร่ เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/07/2557
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2