ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุรศักดิ์ ปาเฮสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
2นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
3นายประหยัด ดอกแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
4นายสมควร ดวงใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
5นายกองแก้ว รัตนปัญญาพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
6นายกฤษฎา บุษบากรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
7นายสาคร จันทร์มาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
8นายสมชาย วางหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
9นางสมพร จองปิหย่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
10นายสะอาด ศรีปินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
11นางพัชรี ณ ลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
12นางนุชนาถ แสงโรจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
13นางเฉลียว บุญเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
14นางอรวรรณ กิตติกมลพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
15นางมารศรี ใจเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
16นางสมทรง พิศพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
17นางสาวศุทธินี เหมะสุทธินันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
18นางวิไลพรรณ กันยะมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
19นางสาคร ทาวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
20นางกรรณิการ์ สุขกันต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
21นางสุทธิดา อุตมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
22นายอภิสิทธิ์ สอนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
23นางเจริญศรี บุญสูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
24นางอำไพ เจริญสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
25นางชัชฎา ธนบุณยนนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
26นายเดโช ถวายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
27นายวินัย ใจไวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
28นางสุกัญญา สุวรรณคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
29นายวิชิต เดือนเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
30นางจีรพรรณ ทุ่งโปร่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
31นางคงฤทธิ์ นาสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
32นายเพชร โพธิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
33นางสุภาพรรณ แก้วกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
34นายวิสูตร ศรีเครือมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
35นางนพพรรณ พื้นดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
36นายกิตติพงศ์ ก้อนคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
37นางสุนิล มั่นเหมาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
38นางสุภา จิตต์ประสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
39นางนภาพร สังข์เกิดสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
40นายประยุทธ แดนอ่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
41นายวิลรี่ ธีสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
42นางปรารถนา กันกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
43นายสงคราม เครือแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
44นายฐิติพงษ์ ขันคำนันต๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
45นางทวีวรรณ นันทสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
46นางมณีรัตน์ เครือสิงห์แก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
47นางจำรัส แสนบ่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
48นางกาญจนา ไทยกล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
49นางอุไรวรรณ มั่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
50นายสมชาย ถุงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
51นางวราภรณ์ ธมิกานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
52นายณรงค์ วงศ์เวียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
53นายจำนอง ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
54นายสำเร็จ โกศัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
55นางอิสราภรณ์ เทพอำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
56นางอรุณี กันทะหล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
57นางจินตนา วางหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
58นางอำไพ ขุนกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
59นางเอมอร ประไพศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
60นายสิริพงษ์ สุภาษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
61นางสาวกัลยรัตน์ มณีทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
62นางจรรยา รัตนรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
63นางสาวสุทธิดา ผาทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
64นายเสรี สลักลายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
65นางจันทร์เพ็ญ ผูกจิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
66นางมันทณา ศรีปินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
67นางนวลจันทร์ เยาวรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
68นางมาลี ตระกูลไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
69นางทองหว่าน สินธุชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
70นายมนตรี สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
71นายสุรพงศ์ ชัยพิวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
72นางฉวีวรรณ ไพบูลย์ศิริวัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
73นางสุพัตรา จิตรมาตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
74นางจินตนา เขตหล่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
75นางดารี อินทรโกศลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
76นางวิภารัตน์ จันทร์หอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
77นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
78นายมีชัย ฟุ่มเฟือยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
79นางประเทือง ปัญญาฉลาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
80นางพรพิศ ยานสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
81นางสายหยุด จันทร์มาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
82นางปทุมวัน มหาดิลคนพรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
83นางเรณู ภิญโญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
84นางศิริโสภา สิงห์รัตนพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
85นางบุญมา บัวบานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
86นายพรหมชรินทร์ มหาดิลกนพรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
87นายคนอง ทิพย์เทียมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
88นายตะวัน ศรีวิเชียรกาญจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
89นางชนัญธิตา กวางอุเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
90นางกนกวรรณ มะลิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
91นางกิ่งดาว กาทุ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
92นางสาวญาณิชศา ยวงแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
93นางสาวสมพิศ สายญาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
94นายรัฐธนันท์ ปันยศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
95นางสุดารัตน์ ชุมขวัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
96นางสาวปวีณา มาศมัณฑนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
97นางจำรัสโฉม อ่ำคตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
98นางพีรญา วิกาหะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
99นายสุวิณ เทพสาธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
100นางพุทธพร อินทรนันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
101นางสาวบุษบา สุกแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
102นางสาวจุฑามาศ วิมาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
103นางจารุชา ถิรชานิธิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
104นายศรัณย์ ศรีท้วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
105นางสาวสะติม คำมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
106นายขจรศักดิ์ วิเศษกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/07/2557
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2