ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางยุพิน ธีสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นายพิภาค โปธาตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
3นางรัชนก อวรรณาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
4นางสาวนารีรัตน์ ยะปะนันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
5นางสว่างจิตร นันทเสรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
6นางสาวสวนีย์ ศรีธิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต 1
7นางณัชชารีย์ ขอนดอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฏร์สามัคคี) สพป.แพร่ เขต 1
8นายพงศภัค วรภิรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1
9นางสาวมนสิชา ดาวกระจายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
10นายภูษิต กวางทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1
11นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/07/2557
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2