ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนิรามัย อินเมืองคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางสุนิศา กำทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
3นางทองพูล ติรเดชาฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
4นางสร้อยทอง รักพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1
5นางสาวอรพินทร์ ชุ่มเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลเมืองแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
6นายวิชัด บางศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
7นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/07/2557
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2