ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางณัฎฐ์ชรินทร์ จันทาวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางวิมลศิริ ประเทืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1
3นายนิคม บุญซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1
4นายบุญถนอม ตันจันตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1
5นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/07/2557
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2